Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu internetowego zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Matyl Feinkost, A. Matyl, Bieńkówka 454, 34-212 Bieńkówka, NIP: 5521696314, REGON: 121211000, Tel: 609559570, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej biuro@wajos.pl lub telefonicznie pod numerem +48 609558570.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.
 4. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą.
  • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego produktu.
  • Nr telefonu – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak produktu lub jego składnika, proponując jednocześnie korzystne rozwiązanie.
  • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania go do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Sklepu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 5. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
  • Dokonując zakupu w naszym Sklepie internetowym bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z pozostaje tylko dokument potwierdzający dokonaną transakcję.
  • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie internetowym.
  • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 6. Twoje dane osobowe są przekazywane w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji , obsługi i wykonywania zawartej umowy. Dane osobowe przekazywane są następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
 7. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
 8. Dane osobowe przechowywane są w sposób adekwatny przez Sprzedawcę i tak długo jak to jest niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane. Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń.
 9. Każdy Użytkownik naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu internetowego. Użytkownikowi przysługuje:
  • Dostęp do danych osobowych: w każdym czasie możesz skorzystać z dostępu do swoich danych
  • Sprostowanie i uzupełnienie danych: masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  • Prawo do usunięcia danych: masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa poniżej- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu
  • Prawo do sprzeciwu: masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza je w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • Prawo do cofnięcia zgody: w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Prawo do przenoszenia danych: w zakresie jaki Wasze dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany- masz prawo przeniesienia danych osobowych do innego Administratora
  • Prawo do skargi: masz prawo do wniesienia skargi na  przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
 11. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.
 12. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 13. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: biuro@wajos.pl.
 14. Zgodnie z ( RODO ) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym, prześlij wiadomość e – mail na adres: biuro@wajos.pl

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w szczególności, w przypadku gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, a w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności, za pośrednictwem Administratora.